Ритъмът на деня

Empty attachment or post type not equal ‘attachment’

·        Основата, на която изграждаме педагогическия процес е познанието за човека и неговото развитие, разработени от Рудолф Щайнер. Тази педагогическа система върви и се развива заедно с промените, които настъпват в света в културен и социален план. Тъкмо живият интерес към всичко случващо се днес с човека, с природата я прави съвременна и устойчива.

·        Всички дейности в градината изхождат от специфичните за възрастта потребности на развитието. Т.е. от основно волево ориентираното развитие през първите три години от развитието на детето към образната игра и нарастващата когнитивна дейност при прехода от детска градина към училище.

·        Да създадем атмосфера на топлина и любов, в която детето да открива образците и примерите, на които да подражава.

·        Съществени характеристики на ранното детско възпитание са свободната ненапътствана игра, както и опитностите, придобивани чрез движение и чрез сетивата. Ритъмът е едно от най-важните неща: на деня/ повторението на едни и същи дейности носи сигурност и спокойствие/; на седмицата/ специфичните основни дейности за всеки ден/; на годината/ месеците, свързани със сезоните/. Човекът е ритмическа система изначално/ сърце, дишане, после природният ритъм ден-нощ, съсредоточаване-отпускане/. Детето да се научи правилно да го използва за себе си и другите. Ритъмът създава традицията, а тя носи моралността.

·        Ролята ни като учители е да създадем път, по който детето да премине по свой начин, със своя темп и в края на този път то да получи от собствения си опит, от собствените си преживявания ново знание, минало през сетивните усещания или по друг начин. Такова знание човек носи задълго в себе си и е дълбоко свързан с него.

·        Нашето отношение към детската игра – това е сериозният и единствен начин, по който детето се свързва със света на базата на личния си житейски опит. Играта, безспорно е свързана с чувствата, но е пагубно да бъде използвана като „дрога“, чрез която децата почти незабележимо да научават нещо. Изкуството на преподаване е изкуството на натоварване.

·        Поставяме детето в центъра на нашето внимание, но не като съд, в който имаме да влеем определено знание, според личните си критерии и стандарти, а като индивидуалност, която ни вълнува и искаме да опознаем, за да ѝ дадем това, от което тя има нужда по определен начин. Валдорфската педагогика иска да възпитава децата така, че ставайки възрастни, те да се чувстват уверени в себе си и в гъстата гора, и в препълнения с хора аеропорт. При срещата си един с друг да не обръщат внимание на цвета на кожата и принадлежността, т.е. на това, което се явява външна форма, а да виждат действителната вътрешна същност на човека.